سیستم هوشمند پی دی آر -PDR system

1-سیستم جبران افت برق رسانی در خودرو (در هنگام استارت)

 

1- Power Decline redressing system in car (in the time of start)

 

این اختراع به منظور رفع مشکل افت جریان برق خودرو در هنگام استارت و سایر مواقع اضطراری طراحی گردید. این اختراع در نمایشگاه اختراعات آلمان و کره جنوبی شرکت و همانند اختراع قبلی مقام‌هایی را کسب نماید.

 

This patent was designed as a solution for electrical power drop in the time of engine start in the cars. This patent was present in Germany and South Korea inventors exhibitions and won prizes like last patent.