محصولات آینده-Future Products

در این قسمت محصولات طراحی شده یا در حال طراحی قرار دارد.

In this page you can find designed or ongoing design products:

1- میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

1- Atomic Force Microscope (AFM)

2- ترموستات خانگی هوشمند

2- Smart Home Thermostat

3- لانه هوشمند

3- Smart Nest

4- دستگاه ضد عفونی هوشمند

4- Smart sanitizer Device